Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga

Wiele z naszych spółek portfelowych – np. AVG Technologies, Danwood, intive, Kruk, LPP czy PBKM – w trakcie inwestycji EI stało się regionalnymi lub międzynarodowymi liderami. – Sprzedaż akcji w wykonaniu postanowień PSPA zostanie zrealizowana po przeprowadzeniu przymusowego wykupu i nastąpi w ramach transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym. Zgodnie z PSPA, zamknięcie transakcji nastąpi 10 dnia roboczego od daty ziszczenia się ostatniego warunku zawieszającego, o ile strony nie uzgodnią innego terminu.

EI ma wstępną umowę kupna 51,8 proc. Sescom, planuje delisting po przymusowym wykupie

– W związku z powyższym, w ramach czynności zamknięcia transakcji, zostaną zawarte umowy sprzedaży akcji i udziałów, które spółka posiada w spółkach prowadzących działalność w obszarze technologii wodorowych, tj. Spółka sprzeda wszystkie posiadane akcje lub udziały w (i) Nepthyne S.A., (ii) Bankilo PSA oraz udziały w (iii) SES Hydrogen Energy sp. Sescom zawarł z 10 podmiotami porozumienie, na mocy którego zostanie przeprowadzony przymusowy wykup wszystkich akcji spółki – nie będących w posiadaniu stron porozumienia – tj. Głosów na walnym zgromadzeniu po 77,83 zł za akcję. Strony zawarły też przedwstępną umowę, na mocy której – EIF IX – subfundusz Polish Enterprise Funds SCA kupi ok. 51,81 proc.

Enterprise Investors

Przedmiotem wezwania jest 2,75 mln walorów, w tym 703 tys. Anwim działa na rynku hurtowej i detalicznej sprzedaży paliw płynnych. Działalność prowadzona jest na terytorium Polski. Koncentracji polega na przejęciu przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu wspólnej kontroli nad Anwim S.A. Z jego przedsiębiorcami zależnymi, podano na stronie internetowej Urzędu.

Enterprise Investors zainwestuje w lidera technologii wykrywania dronów

Fundusz, który działa w porozumieniu ze Sławomirem Halbrytem, założycielem i prezesem Sescom, zamierza przyspieszyć rozwój firmy poprzez ekspansję zagraniczną i w tym celu EI dofinansuje spółkę oraz planuje wycofanie jej akcji z obrotu giełdowego, podał Enterprise Investors. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie kontroli nad spółką Anwim przez Polish Enterprise Funds SCA – fundusz zarządzany przez Enterprise Investors, podał Urząd na Twitterze. Zamiar koncentracji, będący przedmiotem zgłoszenia, polega na przejęciu wspólnej kontroli przez Polish Enterprise Funds SCA („PEF”) nad spółką Bisar S.A. I pośrednio nad jej spółkami zależnymi, co stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust.

Fundusz Enterprise Investors ma zgodę UOKiK na przejęcie Anwimu

Enterprise Investors jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Stworzyliśmy dotychczas dziesięć funduszy. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować ponad 2.3 mld EUR w 155 firm z Polski i regionu i zakończyły inwestycje w 139 spółkach. Uczestniczyliśmy w powstaniu pięciu banków, między innymi pierwszego w Polsce banku hipotecznego – w ten sposób współtworzyliśmy podwaliny polskiego rynku usług finansowych. Wspieraliśmy również rozwój krajowego rynku kapitałowego, upubliczniając na warszawskim parkiecie więcej firm niż jakikolwiek inny fundusz PE w regionie.

  1. Wspieraliśmy również rozwój krajowego rynku kapitałowego, upubliczniając na warszawskim parkiecie więcej firm niż jakikolwiek inny fundusz PE w regionie.
  2. Specjalizuje się w wykupach oraz dostarczaniu kapitału na etapie wzrostu w spółkach zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej[4].
  3. To szczególnie ważne ze względu na dużą dynamikę globalnych zmian społecznych oraz wyzwań klimatycznych.
  4. Inwestujemy środki Enterprise Fund IX.
  5. Uczestniczyliśmy w powstaniu pięciu banków, między innymi pierwszego w Polsce banku hipotecznego – w ten sposób współtworzyliśmy podwaliny polskiego rynku usług finansowych.

Zainwesto-waliśmy w 155 spółek

Po przeprowadzeniu transakcji, akcjonariuszami spółki pozostaną JSH Fundacja Rodzinna, Sławomir Kądziela oraz Kupujący (docelowi akcjonariusze) – podał także Sescom w komunikacie. Specjalizuje się w wykupach oraz dostarczaniu kapitału na etapie wzrostu w spółkach zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej[4]. Polish Enterprise Funds SCA należy do grupy funduszy, którym doradza Enterprise Investors Corporation.

Enterprise Investors wesprze dynamiczny rozwój Sescom

Istotne dla nas wartości promujemy zarówno w branży private equity, jak i wśród szerszej społeczności biznesowej. EI – jako pierwsza firma PE w Europie Środkowo-Wschodniej – zostało sygnatariuszem United Nations Global Compact. Jesteśmy także zaangażowani w propagowanie celów, narzędzi i najlepszych praktyk ESG wśród członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych. Nasze inwestycje przyczyniły się do stworzenia tysięcy miejsc pracy, a nasze spółki obsługują miliony klientów z wielu branż. W efekcie działalność EI ma znaczący wpływ na otoczenie, w którym funkcjonujemy. Mając to względzie, podjęliśmy decyzję o nieangażowaniu się w przedsięwzięcia szkodliwe dla lokalnych i globalnych społeczności, środowiska czy gospodarki.

Głównym celem funduszy jest prowadzenie działalności inwestycyjnej – nabywanie lub obejmowanie i sprzedaż bezpośrednio lub za pośrednictwem spółek zależnych akcji/udziałów spółek. Przedmiot działalności spółek portfelowych należących do grupy kapitałowej funduszy jest zróżnicowany, a realizowane inwestycje nie są ukierunkowane na żadną konkretną gałąź handlu lub przemysłu. – Silny fundusz daje nam większą zdolność do zapewnienia dalszego dynamicznego rozwoju. To szczególnie ważne ze względu na dużą dynamikę globalnych zmian społecznych oraz wyzwań klimatycznych. Obecność inwestora finansowego w akcjonariacie Sescom jest wyraźnym sygnałem, że realizacja strategii będzie wiązała się z dalszą profesjonalizacją, optymalizacją i ulegnie znacznemu przyspieszeniu.

Systematycznie rozwijamy swoje podejście do kwestii ESG (environmental, social and governance), które są integralnym elementem wszystkich naszych działań. We współpracy z zarządami podnosimy standardy naszych spółek portfelowych w zakresie zgodności z regulacjami prawnymi i zasadami etyki biznesowej. Jednocześnie redukujemy niekorzystny wpływ firm na środowisko oraz sprawiamy, że oddziałują one pozytywnie na swoje otoczenie biznesowe i społeczne. W sukces każdej ze spółek angażujemy wszystkie dostępne zasoby. Wspólnie z zarządami firm z naszego portfela opracowujemy strategię rozwoju, wdrażamy optymalny model finansowania i pozyskujemy najbardziej utalentowaną kadrę kierowniczą.

Pełne wdrożenie strategii Wise Futurist 2030 umożliwi Sescom zrealizowanie wizji europejskiego przywództwa w dziedzinie technicznego facility management dla sektora retail. Silna firma to stabilny, wiarygodny partner biznesowy i pracodawca zapewniający rozwój w międzynarodowych strukturach – powiedział założyciel i CEO spółki Sławomir Halbryt, cytowany w komunikacie. Jest najstarszą i jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w wykupach spółek średniej wielkości oraz finansowaniu rozwoju dynamicznie rosnących przedsiębiorstw. Po przeprowadzeniu transakcji, Grupa Sescom będzie koncentrować się na rozwoju działalności w podstawowym obszarze, tj. Staramy się, by nasz korzystny wpływ nie ograniczał się wyłącznie do portfela spółek.

Przejęcie przez Polish Enterprise Funds SCA z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, wspólnej kontroli nad Bisar S.A. Transakcje, które realizujemy, są efektem dobrych, często wieloletnich relacji z przedsiębiorcami. Zespół Enterprise Investors składa się z 30 ekspertów inwestycyjnych – z największym doświadczeniem w regionie – łączących wiedzę z praktycznymi umiejętnościami, dzięki czemu od lat osiągamy niezmiennie dobre wyniki. Nasze biura znajdują się w Warszawie, Bratysławie, Bukareszcie, Pradze, Zagrzebiu i Nowym Jorku.

2 pkt 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów. Enterprise Investors łączy wiedzę branżową z doświadczeniem zdobytym na lokalnych rynkach. W podejściu do inwestowania kładziemy nacisk na budowanie trwałej wartości. Naszą strategię cechują ostrożność i konserwatywne wykorzystanie długu.

Nasz zespół inwestycyjny buduje bezpośrednie relacje z zarządami spółek portfelowych i zapewnia merytoryczne wsparcie poprzez rady nadzorcze. Przyczyniamy się do trwałych zmian, ukierunkowanych na przygotowanie przedsiębiorstw do  rozwoju – również poza naszym horyzontem inwestycyjnym. Zakończyliśmy inwestycje w 139 spółkach. Suma ta obejmuje 35 ofert publicznych akcji spółek portfelowych na giełdach w Warszawie (GPW), Pradze (PSE), Wilnie (Nasdaq) i Nowym Jorku (NYSE). I jej podmioty zależne zajmują się głównie outsourcingiem procesów oraz prowadzą działalność na rynku usług HR i APT. Dodatkowo zarząd Sescom poinformował, że po przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych oraz w wyniku negocjacji z kupującym, podjął decyzję o wyodrębnieniu ze struktur Grupy Sescom segmentu działalności w obszarze technologii wodorowych.

Z dumą wspieramy inicjatywy, które kształtują najwyższe standardy biznesowe na poszczególnych rynkach regionu. Współtworzyliśmy najważniejsze organizacje sektora private equity w Polsce, Czechach, Rumunii, krajach południowo-wschodniej Europy i na Słowacji – i do dziś jesteśmy członkiem tych organizacji. Sukces, który osiągamy, łącząc efektywność inwestycyjną z pozytywnym wpływem na lokalne społeczności, zaskarbił nam powszechny szacunek i zaufanie. Grupa kapitałowa Sescom specjalizuje się w zarządzaniu i świadczeniu usług facility management dla klientów sieciowych (usługi serwisu urządzeń HVAC, serwisu infrastruktury IT oraz serwisu chłodniczego, elektrycznego i budowlanego). Spółka przeniosła notowania na rynek główny GPW w 2018 r. Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu przymusowego wykupu będzie Ipopema Securities.

W ramach transakcji EIF IX zainwestuje 104 mln zł. Nasz portfel inwestycyjny jest zróżnicowany pod kątem branż. Inwestujemy środki Enterprise Fund IX. Podobnie jak poprzednie zarządzane przez nas fundusze private equity, EIF IX finansuje wykupy Przyczyny i konsekwencje poślizgo Forex akcji spółek i dynamiczny rozwój firm z sektorów rosnących dzięki konwergencji popytu konsumenckiego w krajach Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej. Dotyczy to głównie handlu detalicznego, usług finansowych i sektora ochrony zdrowia.

EIF IX inwestuje również w branże, których rozwój wynika z rosnącej konkurencyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz ich postępującej integracji w ramach UE – przykładowo IT czy outsourcing procesów biznesowych i produkcyjnych. Blisko trzy czwarte naszych inwestycji przypada na Polskę, resztę środków alokujemy w pozostałych krajach regionu. Po przeprowadzeniu wykupu, sprzedający oraz spółka będą posiadać 2,1 mln akcji, stanowiących 100% kapitału oraz uprawniających do wykonywania 2,85 Kontrakty futures w indeksie S&P 500 na przedsiębiorstwie mln głosów w spółce, co stanowi 100% głosów na walnym. Przymusowy wykup zostanie ogłoszony 17 czerwca 2024 r., a dzień przymusowego wykupu został ustalony na 20 czerwca 2024 r., zaś akcje będzie nabywać wyłącznie JSH Fundacja Rodzinna, podał z kolei Sescom. Enterprise Investors jest jedną z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusze te zainwestowały lub zobowiązały się zainwestować łącznie 2,3 mld euro w 156 spółek i zakończyły inwestycje w 139 spółkach.

Realizowane przez nas transakcje mieszczą się zwykle w przedziale 20–75 mln EUR, w zamian za znaczący pakiet mniejszościowy lub pełną kontrolę właścicielską nad spółką. Przyjmujemy długi horyzont inwestycyjny – zazwyczaj od 5 do 8 lat. – To, co przyciągnęło naszą uwagę do Sescom, to atrakcyjny rynek, który wymaga połączenia wysokiej wiedzy technicznej, doświadczenia i mobilności. Jesteśmy pod dużym wrażeniem systematycznie rosnącej bazy klientów spółki, która składa się z wymagających najwyższej jakości obsługi europejskich liderów w swoich segmentach. To wszystko w połączeniu z udaną akwizycją w Wielkiej Brytanii pozwala nam planować dalszą dynamiczną ekspansję firmy. Efektywność operacyjna to jeden z kluczowych czynników, na które zwracamy uwagę przy wyborze partnerów biznesowych.

Leave a Reply